56 câu hỏi về Lập và trình bày BCTC thông tư 200_Trịnh Đức Vinh

THẢO LUẬN MỘT SỐ TÌNH HUỐNG LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC; THÔNG TƯ 202/2014/TT-BTC; THÔNG TƯ 53/2016/TT-BTC
Ông Trịnh Đức Vinh - Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán

BỘ XÂY DỰNG - Ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 về Định mức xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về định mức xây dựng.

Nghị định 123/2020/NĐ-CP và nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về Hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn, chứng từ.
Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.