99 TUYỆT CHIÊU ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU (PHẦN 2)

Trong số 99 tuyệt chiêu, có 6 tuyệt chiêu độc đáo do Thầy Tuấn Hà (Vinalink) sáng tạo; 13 tuyệt chiêu của Paul Temporal. Còn lại 60 tuyệt chiêu do cá nhân tôi (Thanhs.com.vn) tổng hợp từ hoạt động định vị của các thương hiệu và 20 tuyệt chiêu kịch

99 TUYỆT CHIÊU ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU (PHẦN 1)

Trong số 99 tuyệt chiêu, có 6 tuyệt chiêu độc đáo do Thầy Tuấn Hà (Vinalink) sáng tạo; 13 tuyệt chiêu của Paul Temporal. Còn lại 60 tuyệt chiêu do cá nhân tôi (Thanhs.com.vn) tổng hợp từ hoạt động định vị của các thương hiệu và 20 tuyệt chiêu kịch