Cẩm nang Thanh tra - Kiểm tra Thuế chi tiết nhất 2021

Nhằm thúc đẩy công tác hành chính phục vụ, ngành thuế của nước ta cũng đang hướng tới những chủ trương công khai, minh bạch và đem lại sự hài lòng cho người nộp thuế. Để đáp ứng được nhu cầu đó, đòi hỏi những cán bộ công chức, thanh

KIẾN THỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP - Phần 3

Kế toán giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí, hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của DN đã bỏ ra tại thời điểm đó, liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.

KIẾN THỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP - Phần 2

Kế toán giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí, hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của DN đã bỏ ra tại thời điểm đó, liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.

KIẾN THỨC TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP - Phần 1

Kế toán giá thành là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản chi phí, hao phí về lao động sống và lao động vật hóa của DN đã bỏ ra tại thời điểm đó, liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành.

Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế

Các trường hợp được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thì được tiếp tục thực hiện theo quy định của Chính phủ. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các trường hợp thuộc diện kê khai thuế theo quy định tại khoản 2 và khoản

Thông tư số 32/2011 - TT-BTC - Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ


Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP và nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về Hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Quy định về hóa đơn, chứng từ.
Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Công văn số 2543/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về thời hạn sử dụng hóa đơn điện tử

Văn bản trả lời về thời hạn sử dụng Hóa đơn điện tử mới nhất ngày 19/08/2020 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Hóa đơn điện tử có được xuất cùng bảng kê hay không?

Hóa đơn điện tử có được xuất cùng bảng kê hay không?
Công văn số CV36240-HAN của Cục thuế Hà Nội sẽ hướng dẫn bạn câu trả lời.

Thông tư 48/2019/TT_BTC ngày 08/08/2019 về Hướng dẫn và xử lý các khoản dự phòng

Thông tư 48/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN (Thông tư 200/2014/TT-BTC)

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN TIỀN

(Thông tư 200/2014/TT-BTC)